M. Abousher

M. is 32 years old. He is the Lead Singer of Spektarvolk. M. is also known as "Cocotinho". M. is located in London at The MeTaL House [London].

M. likes to exercise at the gym during off hours and is trying to improve skill in order to get ahead professionally.

Cause you make me crazy 💛 Carolina

SLOW

Attitude Loving
State Normal
Mood 79
Health 98
Star Quality 44
Cash 1,792,212.10 M$
VIP Member
Game: Popmundo
Points: 1765
Days Active: 921 days
Authorities: Community Representative

All characters in Popmundo are fictitious. Any similarity to any person living or dead is merely coincidental.

Prominent Clothes & Tattoos

 • Ear plugs
 • Sneakers (White)
 • Ring of Power
  Kiɳg ѳԲ ɱy ɦɛɑʀt! ♡
 • Wedding ring
  Cɑʀѳʆiɳɑ ɛ ɱɑʀk
 • T-Shirt (Black Cotton)
  ɛ tɛʀ quɛ ɑcʀɛɗitɑʀ ɳuɱɑ cɛʀtɛzɑ quɛ ɛ รѳ รuɑ
 • Pants (Black Denim)
  Úɳicѳ cɛu quɛ ɛu tѳ ѵѳɑɳɗѳ ɛ ѳ cɛu ɗɑ รuɑ ɓѳcɑ
 • Watch
  ɑ Բɛ ɳɑ ѵitѳʀiɑ tɛɱ quɛ รɛʀ iɳɑɓɑʆɑѵɛʆ
 • Boxer shorts (Black Polyester)
  รѳɱɛɳtɛ ɗɑ Cɑʀѳʆiɳɑ
 • Socks (White)
  ɱɑiร quɛ ɱɛiɑร Բʀɑรɛร
 • Belt (Black Leather)
  ɓuckʆɛ up!
 • T-Shirt (Blue Cotton)
  Oi, sou o Mark! E eu não sou marido da Jas 😌
 • Bookworm's Spectacles
 • Engagement ring
  Oᥣίvιᥲ ᥱ Mᥲrk ♥
 • Left arm
  【Spektarvolk】
 • Right arm
  яσ¢к'η'яσℓℓ
 • Right arm
  Abousher
 • Left arm
  Carolina ❥

Note: Tattoos might be covered by clothing.